Konkurshjelp – Økonomisk hjelp – Firma rådgivning – Konkurs – Har du fått konkursvarsel?

konkurs2_art

Driver du næringvirksomhet og sliter økonomisk?

Har du nettopp fått et konkursvarsel?

Har du fått konkursvarsler flere ganger?

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt konkurshjelp direkte her! Mobil: 45 10 15 56

Da er dette gode indikasjoner på at noe er galt med din gjeldssituasjon. Ofte er det den kortsiktige gjelden som er gjengangere i statistikken når det gjelder konkursvarsel. Kortsiktig gjeld kan være gjeld til leverndører, løpende og kortsiktige avtaler, leasing, underleverndører, ansatte m.m.

Et konkursvarsel er ikke det samme som om du blir begjært konkurs, men det er et av flere formelle krav den som ønsker å slå deg konkurs før han kan sende en begjæring til skifteretten om å slå deg konkurs. Som en god tommelfinger regel tar det ca.1,5 til 2 måneder fra du har fått konkursvarselet til du faktisk blir slått konkurs.

Dette har med de formelle krav til betalings frister som det gis før de kan begjære deg konkurs. Har du fått et konkursvarsel har du dermed rimelig tid til å re-strukturere din virksomhet slik at du foretar en virksomhetsoverdragelse fra ditt gamle gjeldstyngede selskap til et nytt selskap du oppretter.

Viste du at du kan:

1. Ta med deg alle verier fra det gamle til det nye selskapet

2. Helt lovelig legge igjen gjelden i det gamle firma og drive gjeldsfritt med samme virksomhet i det nye?

3. Ta med deg ditt gamle firma navn over i det nye firma?

4. Ta med deg telefon nummer, adresser og mobil nummer over i det nye firma?

5. Kvitte deg med uønskede ansatte i det gamle firma når du overdrar til nytt firma?

6. Ta med deg alt maskiner og utstyr over i nytt firma?

7. Ta med deg leasing av maskiner, utstyr og biler over i nytt firma?

Som du ser har du alt og vinne og lite å tape på å overdra virksomheten din over i et nytt firma. I værste fall har du ca 1,5 måneder før du blir slått konkurs.

Innen den tid bør du ha ordnet med overdragelsen. I motsatt fall vil du miste alt du har inkludert din egen arbeidsplass.

Konkurshjelp er den firma rådgiveren som har lengst erfaring og ekspertise på slike type saker og kan hjelpe med all praktisk hjelp du trenger for å lykke.

Best av alt så får du en ny start som gjeldsfri næringsdrivende.

Firma rådgivning – Bedrifts rådgivning – Konkurshjelp – Vil du bli gjeldsfri?

konkurs-lommer-bredde

Konkurshjelp tilbyr re-organisering av alle type virksomheter og bransjer.

Sliter du økonomisk?

Har du stor gjeld?

Strever du med å få endene til å møtes?

Konkurs og økonomi hjelp kan hjelpe deg fra å være en gjelds slave til å få en ny start med ditt firma.

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt konkurshjelp direkte her! Mobil: 45 10 15 56

Husk! Har du økonomiske problemer er ikke alltid den rette løsningen å øke kassakrediten, låne mere kapital med sikkerhet i private eiendeler, initiere gjelds akkord, forhandle frem en nedbetalings avtale etc.

Dette løser kun problemet kortsiktig og kan forværre situasjonen yttligere. Man løser ikke de underliggende problemene.
Ofte er økonomiske problemer et resultat av en kortere eller lengre periode med nedgang i inntekter og/eller uventet store kostnader eller avskrivninger.

Har man kommet seg ut av vanskelighetene og man starter å tjene penger igjen. Vil tidligere gjeldsposter, allikevel tynge deg slik at inntektene i beste fall kun dekker driftsutgiftene og gamle gjeldsposter.

Ofte ser man ikke faresignalene før man i værste fall får en konkurs begjæring.

En konkurs er forbundet med noe negativt. Men faktum er at en konkurs kan være befriende.

Befriende ved at du blir gjeldsfri!

Ved en konkurs står du ikke personlig ansvarlig for gjeld i selskapet. Herunder gjeld til kemneren og fylkesskatte kontoret.
Dermed kan du ta med deg alle verdier og eiendeler over i et nytt selskap.
Ved at du etablerer et nytt firma og overdrar innmaten fra ditt gamle gjeldstyngede firma over til ditt nye firma som er gjeldsfritt!

Du kan overdra alt fra ditt gamle firma. Du kan også overdra:
• firma navn
• telefon nummer
• lokaler
• varelager
• kundefordringer
• kunder
• leverandør avtaler
• biler
• m.m.

Ved en slik overdragelse merker ikke dine forretnings forbindelser og ansatte noen ting, utover hva du formidler av informasjon.

Konkurshjelp hjelper deg med informasjons materiale til forretnings forbindelser og ansatte hvis du ønsker dette.

Konkurshjelp bistår deg vidre med å slå deg selv konkurs. Dette kalles juridisk for å melde oppbud. Når du melder oppbud går du teknisk sett konkurs. Men i motsetning til at noen begjærer og slår deg konkurs. Beholder du kontrollen over situasjonen ved at du slår deg selv konkurs.

Konkurshjelp. Hjelper deg med alt det praktiske ved denne re-struktureringen, samt oven for bostyrer hvis det skulle være nødvendig.

Har du gjeld på forskudds trekk, merverdiavgift, skatt og arbeidsgiver avgift. Vil du være svært tjent med å gjennomføre en selvutløsende konkurs.

Hvorfor?

De aller fleste som har skattegjeld har veldig små sjangser til å nedbetale denne gjelden eller sannere gjelden på den tradisjonelle måten.

Dette har med at avgiftsmyndighetene skjeldent gir deg en nedbetalings avtale og har i tillegg en lei tendens til å begjære deg konkurs veldig raskt hvis du skylder beløp over kr 60 000,-

Har du økonomiske problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt konkurshjelp direkte her! Mobil: 45 10 15 56

Konkurs – Konkurshjelp – Firma rådgivning – Jobber du gratis?

konkurs-lommer-bredde

Mange eiere arbeider nærmest gratis i sitt eget selskap. Spesielt hvis selskapet av ulike grunner går dårlig, har stor gjeld eller anstrengt likviditet.

Ikke uvanlig stiller eierne opp med garantier og frivillige pantestillleser for sitt for å ta opp nye lån eller andre kreditter i håp om at situasjonen skal bedre seg. Men det vil den ikke!

Husk! Hvis du må ta opp lån eller kassakreditt for å dekke den daglige driften har du for store kostnader. Det som tynger de fleste bedrifter i dag er:

1. Gjeld og nedbetaling av skatter og avgifter

2. Finanskostnader på lån og kassakreditter

3. Store lønnskostnader på grunn av overbemanning og/eller stort sykefravær.

Alle disse kostnaden kan du gjøre noe med.

Hvis du ønsker å få normale arbeidsforhold hvor du får betalt for den innsatsen du legger inn i den daglige driften. Må du foreta noen grep. Du kan be om offentlige gjeldsforhandlinger, alternativt akkord. Men det er svært tidkrevende og kostbart å komme i mål med dette innen rimelig tid.

En selvutløsende konkurs eller oppbud, som det heter ved at du selv melder deg konkurs. Vil være den beste løsningen. Dette er hvorfor:

1. Du får slettet all gjeld

2. Du får fjernet ansatte du ikke har behov for eller ønsker uten å måtte tilby dem en «fallskjerm» for å slutte.

Før du melder deg konkurs må du selvfølgelig overdra innmaten og verdiene i det gamle firmaet ditt over i et nytt firma slik at du kan fortsette driften i et nytt firma. Du kan praktisk talt overføre alt. Herunder:

1. Firmanavn

2. Telefon nummere og faksnummer

3. Hjemmesider

4. Maskiner og utstyr

5. Kunder

6. Kundefordringer

7. Avtaler og kontrakter

8. Franchise avtaler

Fordelen med å gjøre alt dette er at du kvitter deg med all gjelden innen 3 uker. Det vil normalt ta 3 uker fra du har etablert ditt nye firma i Brønnøysund til du har overdratt all «innmaten» i ditt gamle firma til ditt nye firma. Når dette er gjort melder du oppbud i ditt gamle firma.

All gjeld bir dermed igjen i det gamle firma og går inn som et krav mot konkursboet til ditt gamle firma. Dette konkursboet vil styres av en bostyrer som vil styre den offentlige avviklingen av ditt gamle firma.

Husk ! Du er ikke personlig ansvarlig for gjeld i Norsk aksjeselskap eller i et Nuf / Ltd firma.

Konkurshjelp kan hjelpe deg med alt det praktiske i denne prosessen med praktisk hjelp og veiledning. Konkurshjelp vil ordne alle formelle krav i forbindelse med overdragelse av innmaten , opprettelse av nytt firma og oppbud av ditt gamle firma.

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt konkurshjelp direkte her! – Mobil: 45 12 95 79

Konkurs – Konkurshjelp – Økonomisk hjelp – Bedriftsrådgivning – Sliter du med regninger?

LB_Bunke_med_papire_165051c

Konkurs-Konkurshjelp-Bedriftsrådgivning-Sliter du med regninger?

Sliter du med regninger? Da bør du re-strukturere virksomheten din nå!

Konkurshjelp kan bistå deg med dette. De er en firma rådgiver som har denne type re-struktureringer som spesialfelt.
Du kan lese mere på hjemmesiden: www.konkurs-okonomi-hjelp.no

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt konkurshjelp – kontaktskjema – Mobil: 45 12 95 79

Alternativt kontakte dem på mobil: 45 12 95 79

Når du sliter med å betale regninger, er det ofte et signal om at det mere underliggende problemer innad i bedriften.

Ofte har bedrifter en stor gjeldsgrad og bruker store ressurser på å betale avdrag og renter på lån, samt betale store finankostnader på kassakrediter m.m.

Mange velger å kompensere på dette ved å stadig ta opp nye lån og kassakrediter inntil man møter veggen ved at man blir slått konkurs eller blir tvunget til å melde oppbud.

Før man kommer til den situasjonen at man blir slått konkurs, har man muligheten til å re-strukturere firmaet ved å sanere all gjeld og rett og slett bli gjeldsfri.

Man løser ikke bedriftens kortsiktige og langsiktige økonomiske problemer ved å ta opp nye lån og kassakreditter. Gjelden må ned og aller helst helt bort.

Statistisk sett har 75% av bedriftene som sliter med stram likviditet og/eller underskudd. Mulighet for å betraktlig bedre likviditetsgraden, kontantstrømmen og attpåtil begynne å få overskudd. Hvis man får redusert eller fjernet finanskostnadene og gjeld i selskapet.

Konkurshjelp kan i denne prosessen bistå deg med alt det formelle og juridiske tilknyttet denne re-struktureringen. De tilrettelegger alle nødvendige dokumenter, avtaler, pantestillleser, kontrakter m.m.

Konkurshjelp anslår at gjennomsnittlig tid det tar for en re-strukturering for en bedrift som har ca. 20-30 millioner i omsetning, er 3 uker. For mindre bedrifter vil det ta mindre tid.

Dermed vil en løsning på dine problemer være i nær fremtid, med mindre du ikke gjør noe med din situasjon eller i værste fall tar opp yttligere lån og kassakrediter. Gjør noe i dag og få en ny start innen 3 uker…….

Husk! Har du økonomiske problemer er ikke alltid den rette løsningen å øke kassakrediten, låne mere kapital med sikkerhet i private eiendeler, initiere gjelds akkord, forhandle frem en nedbetalings avtale etc.

Dette løser kun problemet kortsiktig og kan forværre situasjonen yttligere. Man løser ikke de underliggende problemene.
Ofte er økonomiske problemer et resultat av en kortere eller lengre periode med nedgang i inntekter og/eller uventet store kostnader eller avskrivninger.

Har man kommet seg ut av vanskelighetene og man starter å tjene penger igjen. Vil tidligere gjeldsposter, allikevel tynge deg slik at inntektene i beste fall kun dekker driftsutgiftene og gamle gjeldsposter.

Ofte ser man ikke faresignalene før man i værste fall får en konkurs begjæring.

En konkurs er forbundet med noe negativt. Men faktum er at en konkurs kan være befriende.

Befriende ved at du blir gjeldsfri!

Ved en konkurs står du ikke personlig ansvarlig for gjeld i selskapet. Herunder gjeld til kemneren og fylkesskatte kontoret.
Dermed kan du ta med deg alle verdier og eiendeler over i et nytt selskap.
Ved at du etablerer et nytt firma og overdrar innmaten fra ditt gamle gjeldstyngede firma over til ditt nye firma som er gjeldsfritt!

Du kan overdra alt fra ditt gamle firma. Du kan også overdra:
• firma navn
• telefon nummer
• lokaler
• varelager
• kundefordringer
• kunder
• leverandør avtaler
• biler
• m.m.

Ved en slik overdragelse merker ikke dine forretnings forbindelser og ansatte noen ting, utover hva du formidler av informasjon.

Konkurshjelp hjelper deg med informasjons materiale til forretnings forbindelser og ansatte hvis du ønsker dette.

Konkurshjelp bistår deg vidre med å slå deg selv konkurs. Dette kalles juridisk for å melde oppbud. Når du melder oppbud går du teknisk sett konkurs. Men i motsetning til at noen begjærer og slår deg konkurs. Beholder du kontrollen over situasjonen ved at du slår deg selv konkurs.

Konkurshjelp. Hjelper deg med alt det praktiske ved denne re-struktureringen, samt oven for bostyrer hvis det skulle være nødvendig.

Har du gjeld på forskudds trekk, merverdiavgift, skatt og arbeidsgiver avgift. Vil du være svært tjent med å gjennomføre en selvutløsende konkurs.

Hvorfor?

De aller fleste som har skattegjeld har veldig små sjangser til å nedbetale denne gjelden eller sannere gjelden på den tradisjonelle måten.

Dette har med at avgiftsmyndighetene skjeldent gir deg en nedbetalings avtale og har i tillegg en lei tendens til å begjære deg konkurs veldig raskt hvis du skylder beløp over kr 60 000,-

Konkurs – Konkurshjelp – Økonomisk rådgivning – Har du økonomisk problemer

obj1523geo1340pg34p15

Sliter din bedrift med mye gjeld?

Konkurshjelp kan hjelpe deg med å bli gjeldsfri innen 3 uker.

Kontakt konkurshjelp på mobil: 45 10 15 56 eller alternativt bruk dette kontakt skjemaet

Bedriftenes utfordring er ofte knyttet til endringer i dens økonomi,
men vekst slår ikke nødvendigvis ut bare positivt.
Nye lovende kunder kan vise seg som dårlige betalere, et utviklingsprosjekt blir dyrere og tar lengre tid, nøkkelperson faller uventet bort … Det er bare noen få årsaker av mange, som plutselig setter bedriften i en ny situasjon.

Konkurshjelp har spesialisert seg på å hjelpe små og mellomstore bedrifter som har kommet i økonomiske vanskeligheter.

Vi har god kompetanse på krisehåndtering i bedrifter, først og frem innen forhandlinger knyttet til bedriftens gjeldssanering.
Gjennom vårt selskap har vi også tilgang til annen ekspertise, hvor bedriftens totale strategi kan analyseres og tiltak settes i gang for å snu en ugunstig trend.

Konkurshjelp kan hjelpe deg med å bli gjeldsfri innen 3 uker.

Kontakt konkurshjelp på mobil: 45 10 15 56 eller alternativt bruk dette kontakt skjemaet