Konkurs – Konkurshjelp – Økonomi hjelp – Har det gått for langt?

Har det gått for langt?

Veldig ofte reagerer næringsdrivende like før de skal møte i Skifteretten. Det er ikke det optimal situasjonen, men det finne akutt tiltak og aktiviteter man kan gjenomføre for å begrense tape tog for å sikre mest mulig av verdiene over i et nytt selskap.

les mer: www.konkurs-okonomi-hjelp.no

Informasjons tlf: 45 10 15 56

Har det gått for langt?

Har det gått for langt?

Konkursene øker

I tredje kvartal var det 834 konkurser i Norge, en økning på 43 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I andre kvartal økte åpnede konkurser med 27 prosent. I fylkene Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland er konkursene mer enn doblet siden tredje kvartal i fjor.

Blant konkurser i enkeltmannsforetak og personlige konkurser drev 40 prosent innenfor bygg- og anlegg. I denne bransjen ble det åpnet 51 prosent flere konkurser. Også bransjene varehandel og reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparater kommer høyt opp på listen. En tredjedel av konkursene blant foretak (hvor ENK og personlig konkurs holdes utenfor) er i disse bransjene. Også her er økningen på 51 prosent.

Konkurs – Konkurshjelp – Økonomi hjelp – Gjeldsproblemer?

Har du gjeldsproblemer ?

– Søk profesjonell hjelp tidlig.

Les mer: www.wmo.no

Informasjons tlf: 45 44 41 14

Gjeldsproblemer

Gjeldsproblemer

Ikke kontakt kreditorene og forklar situasjonen. Det kan i værste fall forverre situasjonen. Er du for åpen mot kreditorene kan de midlertidig stoppe kreditt, avkorte kreditt tiden, stoppe kassakreditt, si opp lånet m.m.Men det dummeste du kan gjøre er å grave seg ned.

Når du merker at pengene som kommer inn ikke strekker til, bør du gjøre noe.

Konkurs – Konkurs hjelp – Kritisk for mange Norske bedrifter!

Det haster for mange bedrifter som nå opplever likviditetsskvisen.

Informasjons linje tlf: 45 10 15 56

Ikke vent for lenge. Men det å få oversikt og sette opp budsjetter er ikke bare en kjedelig jobb. Det er også utrolig tidkrevende, i hvert fall hvis du jobber etter skippertaksmetoden.

les mer: www.konkurs-okonomi-hjelp.no

Kontakt en juridisk rådgiver direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Likviditetskrise for bedrifter

Likviditetskrise for bedrifter

Å la budsjettet ese ut er alltid lettere enn å stramme inn, særlig hvis man ikke har en klar formening om hva pengene egentlig går til.

Mye penger går til småbeløp, for eksempel kaffe. Det kan fort bli 10-11.000 kroner bare i kaffe  i løpet av ett år, noe som tilsvarer en renteøkning på en prosent på et typisk boliglån.

Det er lite bedrifter kan gjøre for å hindre konkurs – men – så lenge de tar tak i problemene tidlig nok og er i forkant. Kan du komme ut av situasjonen i vesentlig bedre form enn tidligere.

Konkurs – Konkurs hjelp – økonomi hjelp – Hovedgrunnen til konkursene

I 80 % av tilfellene er det skattemyndighetene som begjærer deg konkurs.

De fleste næringsdrivende har prosjekter som kan bli noe på sikt, men de får ikke finansiert seg, så det blir ikke noe av eller de bukker under på veien. Det kreves mer for å få lån,

Bedrifter går i hovedsak tom for penger. De har gjeldskrav de ikke kan møte.

Les mer: www.konkurs-okonomi-hjelp.no

Kontakt en juridisk rådgiver direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Hvorfor Staten slår oss konkurs?

Hvorfor Staten slår oss konkurs?

Grundere og bedriftseiere er ofte en markedsmann/fagpersonell/ selger, ikke økonom. Ofte ansatter de folk til å ta seg av den biten. Det er uansett ditt ansvar. Selv om du måtte stole på dem du hadde ansatt, når ikke du hadde den kompetansen selv,

Det er en vanlig gründerfelle at man er kreativ og har masse ideer, men verken forstår økonomi eller har andre folk rundt seg som kan følge opp den biten.

Det er viktig å ha på plass både den kreative med ideene, økonomen og den som skaffer kapital. De utfyller hverandre.

Konkurs – Konkurshjelp – Restrukturering av næringsvirksomhet

Kreativ restrukturering av næringsvirksomhet

rettsal

Står du i fare for å gå konkurs eller ønsker å planlegge din egen konkurs?
Trenger du bistand  og praktisk hjelp ved:

Les mer: www.konkurs-okonomi-hjelp.no

Kontakt en juridisk rådgiver direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

 • Overleve i nedgangstider
 • Start av nytt firma
 • Overføre driftstilbehør til nytt firma
 • Overføre løsøre til nytt firma
 • Sikring av verdier
 • Reduksjon/bortfall av gjeldbyrden
 • Reduksjon/bortfall av utestående skatter
 • Tinglysning av selskapsavtale.
 • Avslutte gammelt firma.
 • Problemer med det Offentlige.
 • Konkurskarantene
 • Praktiske råd og veiledning.

Konkurs – Konkurshjelp – Økonomisk hjelp – Firma rådgivning – Jobber du gratis?

konkurs-lommer-bredde

Mange eiere arbeider nærmest gratis i sitt eget selskap. Spesielt hvis selskapet av ulike grunner går dårlig, har stor gjeld eller anstrengt likviditet.

Ikke uvanlig stiller eierne opp med garantier og frivillige pantestillleser for sitt for å ta opp nye lån eller andre kreditter i håp om at situasjonen skal bedre seg. Men det vil den ikke!

Husk! Hvis du må ta opp lån eller kassakreditt for å dekke den daglige driften har du for store kostnader. Det som tynger de fleste bedrifter i dag er:

1. Gjeld og nedbetaling av skatter og avgifter

2. Finanskostnader på lån og kassakreditter

3. Store lønnskostnader på grunn av overbemanning og/eller stort sykefravær.

Alle disse kostnaden kan du gjøre noe med.

Hvis du ønsker å få normale arbeidsforhold hvor du får betalt for den innsatsen du legger inn i den daglige driften. Må du foreta noen grep. Du kan be om offentlige gjeldsforhandlinger, alternativt akkord. Men det er svært tidkrevende og kostbart å komme i mål med dette innen rimelig tid.

En selvutløsende konkurs eller oppbud, som det heter ved at du selv melder deg konkurs. Vil være den beste løsningen. Dette er hvorfor:

1. Du får slettet all gjeld

2. Du får fjernet ansatte du ikke har behov for eller ønsker uten å måtte tilby dem en «fallskjerm» for å slutte.

Før du melder deg konkurs må du selvfølgelig overdra innmaten og verdiene i det gamle firmaet ditt over i et nytt firma slik at du kan fortsette driften i et nytt firma. Du kan praktisk talt overføre alt. Herunder:

1. Firmanavn

2. Telefon nummere og faksnummer

3. Hjemmesider

4. Maskiner og utstyr

5. Kunder

6. Kundefordringer

7. Avtaler og kontrakter

8. Franchise avtaler

Fordelen med å gjøre alt dette er at du kvitter deg med all gjelden innen 3 uker. Det vil normalt ta 3 uker fra du har etablert ditt nye firma i Brønnøysund til du har overdratt all «innmaten» i ditt gamle firma til ditt nye firma. Når dette er gjort melder du oppbud i ditt gamle firma.

All gjeld bir dermed igjen i det gamle firma og går inn som et krav mot konkursboet til ditt gamle firma. Dette konkursboet vil styres av en bostyrer som vil styre den offentlige avviklingen av ditt gamle firma.

Husk ! Du er ikke personlig ansvarlig for gjeld i Norsk aksjeselskap eller i et Nuf / Ltd firma.

Konkurshjelp kan hjelpe deg med alt det praktiske i denne prosessen med praktisk hjelp og veiledning. Konkurshjelp vil ordne alle formelle krav i forbindelse med overdragelse av innmaten , opprettelse av nytt firma og oppbud av ditt gamle firma.

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt konkurshjelp direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Konkurs – Konkurshjelp – Økonomisk hjelp – Overdragelse av virksomhet før en konkurs

konkurs-e1285318432661

Når man står i fare for å gå konkurs eller at man frykter at man på et eller annet tidspunkt vil gå konkurs. Og av den grunn ønsker å videreføre driften i et nytt selskap med nytt org nr. Er man som Norsk aksjeselskap avhengig å forholde seg til Akselovens § 3-8.

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt konkurshjelp direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Eventuell plikt til å utarbeide slik redegjørelse følger av aksjeloven § 3-8 jf. § 2-6/allmennaksjeloven § 3-8, jf. § 2-6.
Ved ASA skal redegjørelsen utarbeides av en uavhengig sakkyndig, i praksis selskapets revisor. Ved AS er det styret som skal besørge utarbeidelsen av redegjørelsen, som da skal bekreftes av revisor. Også AS kan velge å la revisor utarbeide redegjørelsen. Men her vil jeg anbefalle at generalforsamlingen selv tar dette arbeidet.

NB! Selv om man har et lite aksjeselskap hvor man få eiere, kun styre leder og et varamedlem. Er man alikevel nødt til å følge de formelle kravene ved virksomhets overdragelse iht Aksjelovens § 3-8

Konkurshjelp tilbyr re-organisering av alle type virksomheter og bransjer.

Sliter du økonomisk?

Har du stor gjeld?

Strever du med å få endene til å møtes?

Konkurs og økonomi hjelp kan hjelpe deg fra å være en gjelds slave til å få en ny start med ditt firma.

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt konkurshjelp direkte her!

Husk! Har du økonomiske problemer er ikke alltid den rette løsningen å øke kassakrediten, låne mere kapital med sikkerhet i private eiendeler, initiere gjelds akkord, forhandle frem en nedbetalings avtale etc.

Dette løser kun problemet kortsiktig og kan forværre situasjonen yttligere. Man løser ikke de underliggende problemene.
Ofte er økonomiske problemer et resultat av en kortere eller lengre periode med nedgang i inntekter og/eller uventet store kostnader eller avskrivninger.

Har man kommet seg ut av vanskelighetene og man starter å tjene penger igjen. Vil tidligere gjeldsposter, allikevel tynge deg slik at inntektene i beste fall kun dekker driftsutgiftene og gamle gjeldsposter.

Ofte ser man ikke faresignalene før man i værste fall får en konkurs begjæring.

En konkurs er forbundet med noe negativt. Men faktum er at en konkurs kan være befriende.

Befriende ved at du blir gjeldsfri!

Ved en konkurs står du ikke personlig ansvarlig for gjeld i selskapet. Herunder gjeld til kemneren og fylkesskatte kontoret.
Dermed kan du ta med deg alle verdier og eiendeler over i et nytt selskap.
Ved at du etablerer et nytt firma og overdrar innmaten fra ditt gamle gjeldstyngede firma over til ditt nye firma som er gjeldsfritt!

Du kan overdra alt fra ditt gamle firma. Du kan også overdra:
• firma navn
• telefon nummer
• lokaler
• varelager
• kundefordringer
• kunder
• leverandør avtaler
• biler
• m.m.

Ved en slik overdragelse merker ikke dine forretnings forbindelser og ansatte noen ting, utover hva du formidler av informasjon.

Konkurshjelp hjelper deg med informasjons materiale til forretnings forbindelser og ansatte hvis du ønsker dette.

Konkurshjelp bistår deg vidre med å slå deg selv konkurs. Dette kalles juridisk for å melde oppbud. Når du melder oppbud går du teknisk sett konkurs. Men i motsetning til at noen begjærer og slår deg konkurs. Beholder du kontrollen over situasjonen ved at du slår deg selv konkurs.

Konkurshjelp. Hjelper deg med alt det praktiske ved denne re-struktureringen, samt oven for bostyrer hvis det skulle være nødvendig.

Har du gjeld på forskudds trekk, merverdiavgift, skatt og arbeidsgiver avgift. Vil du være svært tjent med å gjennomføre en selvutløsende konkurs.

Hvorfor?

De aller fleste som har skattegjeld har veldig små sjangser til å nedbetale denne gjelden eller sannere gjelden på den tradisjonelle måten.

Dette har med at avgiftsmyndighetene skjeldent gir deg en nedbetalings avtale og har i tillegg en lei tendens til å begjære deg konkurs veldig raskt hvis du skylder beløp over kr 60 000,-

Har du økonomiske problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt konkurshjelp direkte her! Mobil: 45 10 15 56