Bedrift hjelp -Økonomi hjelp – Konkurs hjelp – Firma hjelp – Bli gjeldfri!

Selv om du har stor gjeld, betalingsanmerkninger og får gjentatte konkursvrsler finnes det en løsning.

Bedrift hjelp kan hjelpe deg med å bli gjeldsfri innen 3 uker.

Hvordan? Ved å slå deg selv konkurs!

Kontakt bedrift og økonomi hjelp – Mobil: 45 10 15 56

Husk! Når du har denne situasjonen uansett hvilken selskapsform du driver er det bare et tidsspørsmål før du blir slått konkurs av en av dine kreditorer. oftes er det de offentlige krediorene som Fylkesskattekontoret og kemnerkontoret som er de mest iherdige kreditorene og hvor det er størt sjangse for at de vil slå deg konkurs.

Så hvorfor vente til du blir slått konkurs?

Ved å slå deg selv konkurs tar du kontroll over situasjonen og du har på denne måten mulighet til å overdra eller kjøpe driftstilbehør og løsøre i din egen bedrift.

Hva er driftstilbehør og løsøre?
Driftstilbehør og løsøre er kort fortalt alle verdier som er i selskapet og som er nødvendig for deg for å drive ditt firma. Disse verdiene kan du overdra/selge til et nytt firma som du oppretter.
Ved å opprette et nytt firma og overdra/selge verdiene til et nytt selskap som du eier og driver får du en ny start med den samme type virksomhet som du har drivet i ditt gamle firma. Fordelene med å gjøre dette er:

Du blir gjeldsfri
Du legger igjen gjelden i gammelt selskap
Du legger igjen skattegjeld i gammelt selskap
Du legger igjen leverandør gjeld i gammelt selskap
Du legger igjen feriepenge ansvaret i gammelt selskap
Du legger igjen lønnsansvaret i gammelt selskap

Hvordan er dette mulig uten at man blir personlig ansvarlig?

Et firma er et eget rettssubjekt. Dette betyr at krav mot selskapet begrenser seg til selskapet og ikke styreleder, styremedlem, varamedlem og aksjonærer.
Når firmaet går konkurs eller melder oppbud som det heter når du melder deg selv konkurs, vil alle krav bli stilt ovenfor konkursboet til selskapet og ikke ledelsen eller eierne.

Har man allerede vært så smart at man har overdratt/solgt alle verdiene i selskapet over til et nytt selskap som man selv eier. Så oerdrar man ikke ansvaret for gjelden og lønnskravet. Dermed står man igjen med i det nye selskapet, kun alle verdiene og ingen gjeld.

Hva kan man overdra og selge i sitt gamle firma?

Man kan i utgangspunktet overdra/selge alle verdiene som det gamle selskapet har over til det nye selskapet. Her er de mest vanligste verdiene som de fleste velger å overdra

Gammelt firmanavn
Utestående fakturaer
Kunder
Maskiner
Utstyr
Bankinnskudd
Bankgarantier
Leasing avtaler
Hjemmesider
Mobil telefoner
Telefoner
Domener
Kontor møbler
Kontormaskiner
Kontor utstyr
Varelager
programvarer
Datamaskiner
Eiendom
Leiekontrakt
Inventar
epostadresser
Biler
Lastebiler

m.m.

Det finnes ingen begrensing på hva man kan overdra/selge.

Kontakt bedrift og økonomi hjelp – Mobil: 45 10 15 56

Bedrifts hjelp bisår deg med å ordne alle formaliteter ved denne type overdragelser og opprettelse av nytt firma. Kort sagt bedrift hjelp ordner alt for deg.

Konkurs – Konkurshjelp – Økonomisk rådgivning – Har du økonomisk problemer

obj1523geo1340pg34p15

Sliter din bedrift med mye gjeld?

Konkurshjelp kan hjelpe deg med å bli gjeldsfri innen 3 uker.

Kontakt konkurshjelp på mobil: 45 10 15 56 eller alternativt bruk dette kontakt skjemaet

Bedriftenes utfordring er ofte knyttet til endringer i dens økonomi,
men vekst slår ikke nødvendigvis ut bare positivt.
Nye lovende kunder kan vise seg som dårlige betalere, et utviklingsprosjekt blir dyrere og tar lengre tid, nøkkelperson faller uventet bort … Det er bare noen få årsaker av mange, som plutselig setter bedriften i en ny situasjon.

Konkurshjelp har spesialisert seg på å hjelpe små og mellomstore bedrifter som har kommet i økonomiske vanskeligheter.

Vi har god kompetanse på krisehåndtering i bedrifter, først og frem innen forhandlinger knyttet til bedriftens gjeldssanering.
Gjennom vårt selskap har vi også tilgang til annen ekspertise, hvor bedriftens totale strategi kan analyseres og tiltak settes i gang for å snu en ugunstig trend.

Konkurshjelp kan hjelpe deg med å bli gjeldsfri innen 3 uker.

Kontakt konkurshjelp på mobil: 45 10 15 56 eller alternativt bruk dette kontakt skjemaet

Bedrift hjelp – Firma hjelp – Starte eget firma

Starte eget firma

Guide for deg som skal starte egen Bedrift

Når du skal starte firma må du velge en selskapsform som gir deg og din bedrift de beste rammebetingelsene. Det er store forskjeller mellom rammevilkårene til en som er innehaver av et enkeltmannsforetak og innehavere av et AS eller NUF.

Skal du starte egen bedrift?

Mange går med en gründer i magen, og har ønske om å starte egen bedrift. Det er mange områder gründeren må tenke på, og det finnes en mengde fallgruver. Oppstart av egen virksomhet starter ofte med en god ide og et behov i markedet etter en tjeneste eller et produkt. Deretter må ideen struktureres slik at en bedrift kan etableres og arbeidet kan begynne. Når du skal starte firma er hvilken selskapsform du som gründer velger avgjørende for hvilke rettigheter du får, hvilken personlig risiko du tar og hvordan beskatningen av selskapet ditt blir.

Lær av andre gründere sine 2 vanligste feil:

Den første feilen

Man etablerer selskapet uten å være klar over hvilke rammevilkår selskapsformen gir, eller om det finnes andre og bedre alternativer. Dette skyldes i stor grad mangel på informasjon. FirmaHjelp prøver å rette på dette ved å ikke bare selge selskapsetableringer, men også å informere om fordeler og ulemper ved de ulike selskapsformene. Ønsker du å snakke med en rådgiver om din situasjon kan du om å bli oppringt. Første ledige bedriftsrådgiver vil ringe deg opp, og det koster ingenting.

Den andre feilen

Grundere venter med å etablere selskapet til tjenesten/produktet skal selges. Det medfører at eventuelle kostnader i planleggelsesfasen og forprosjektet ikke kan taes med i regnskapet for selskapet, da kostnadene forekom før selskapet ble etablert. Da selskapets kostnader medfører mindre skatt, vil det være smart å etablere selskapet så snart man har besluttet at man skal starte firma, og ikke nødvendigvis vente til alle planer er lagt.

Hvilken selskapsform bør jeg velge?

Det er lett å starte firma som et enkeltmannsforetak. Man trenger kun å fylle ut et skjema og sende dette til Brønnøysundregistrene. Få selvstendig næringsdrivende er allikevel klar over at enkeltmannsforetak blir grovt diskriminert.

Du har full personlig risiko, som medfører at du ved en mislykket satsning som eier vil være ansvarlig for all gjeld og selskapets forpliktelser med egen økonomi. Det kan i ytterste konsekvens medføre at du må selge alt du eier for å dekke ”selskapets” gjeld og risikerer å bli slått personlig konkurs.

Du kan ikke ansette deg selv, og mister dermed en mengde sosiale rettigheter som rett til dagpenger ved arbeidsledighet eller permitteringer, rett til 100% sykepenger osv.

Enkeltmannsforetak får ikke mulighet til å reinvestere et overskudd i bedriften uten å måtte betale full lønnsbeskatning som kan være så høy som over 50% før reinvesteringen kan skje.

Vi oppfordrer deg som skal starte bedrift å lese valg av selskapsform guidene. Se hvilken selskapsform som passer dine drømmer, ambisjonsnivå og kapitalbehov

Er aksjeselskap et bedre alternativ?

Et aksjeselskap (AS) er i de aller fleste tilfeller en bedre organisasjonsform for de som skal starte bedrift. Her er du ikke personlig ansvarlig for selskapets gjeld, som medfører at du ved en mislykket satning mister kun mister det du har satset, men ikke dine private eiendeler. Du kan ansette deg selv og automatisk få de vanlige godene som 100% sykepenger, arbeidsledighetstrygd, rett til minstefradrag osv. Selskapet får også et mer profesjonelt skatteregime som medfører at en kan reinvestere overskudd i bedriften ved kun å betale selskapsskatt på 28 %.

Å starte firma som et AS er noe mer komplisert enn å registrere et enkeltmannsforetak, og det er flere løpende formaliteter som skal gjennomføres slik som generalforsamlinger med mer. I tillegg må man innbetale kr 100.000 i egenkapital før selskapet kan etableres i tillegg til at en revisor skal godkjenne åpningsbalanse og gi sin villigheterklæring. Hovedgrunnen til at mange fremdeles velger å registrere sin virksomhet som et enkeltmannsforetak er at de ikke har de nødvendige 100 000 kronene man må ha for å komme i gang.

Hva hvis vi ikke har 100.000 i egenkapital?

Et populært alternativ til vanlige aksjeselskap er selskapsformen NUF. Mer enn 5000 nyregistreringer av NUF i 2010 gjør denne selskapsformen til en av de mest populære for de som skal starte firma. Måten dette gjøres på er å registere et Limited (engelsk aksjeselskap) i UK, og en norsk avdeling av dette selskapet opprettes deretter i Norge. Du forholder deg til driften i Norge på samme måte som et hvilket som helst AS, mens vi som leverandør håndterer alt av vedlikehold av det engelske selskapet.

Et NUF selskap koster kun kr. 5000 og gir deg nøyaktig de samme fordelene som et AS. Ingen krav til aksjekapital og du kan ansette deg selv og få alle sosiale goder.

Konkurs – Konkurshjelp – Konkurs råd – Firma rådgivning – Hvordan melde oppbud

Oppbud – debitors egen begjæring om konkursbehandling

Kontakt konkurs og bedrifts hjelp – Mobil: 45 10 15 56

Debitors egen begjæring om konkursbehandling skal tas til følge dersom debitor er insolvent. Begjæringen fremsettes til tingretten. Artikkelen inneholder lenker til skjema som kan benyttes for å melde oppbud og angivelse av nødvendige vedlegg mv.

Enhver virksomhet må forsøksvis ledes slik at insolvens ikke oppstår. Styre/innehaver/ledelse bør igangsette tiltak når det begynner å gå dårlig, og før insolvens oppstår. Dersom insolvens oppstår bør man raskest mulig vurdere mulige alternativer til å begjære oppbud. Oppbud vil ofte være en dårlig løsning både for eiere og kreditorer. Begge grupper vil normalt tape store verdier ved en konkurs. Dersom det ikke foreligger andre alternativer er det en plikt for debitor å melde oppbud ved insolvens.

Insolvens:

Insolvens betyr at skyldneren har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller og er det grunnleggende kravet for å åpne en konkursbehandling, se konkursloven§ 60, jf. § 61.

Insolvens består av to faktorer, insuffisiens og illikviditet, som begge må være oppfylt.

Insuffisiens inntreffer når skylderens eiendeler ikke er tilstrekkelig til å dekke pådratt gjeld og
illikviditet inntreffer når skylderen ikke er i stand til å betale sine forpliktelser ved forfall.
Forutsettningen er at betalingsvanskelighetene ikke er av forbigående karakter. Det foreligger ikke insolvens når skyldnerens eiendeler og inntekter tilsammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene.

Når insolvens foreligger skifter fokus fra å værne aksjonærenes verdier til å oppfylle et grunnleggende krav om å likebehandle alle kreditorer. Det kan gjøres unntak når kostnader må dekkes for å sikre videre drift og skape inntekter, for eksempel ved innkjøp av nye varer eller utbetaling av nødvendige lønninger. Forøvrig skal selskapets eventuelle gjenværende midler bare brukes til betaling av krav som har prioritet etter dekningsloven, for eksempel skyldig lønn og nyere skatte- og avgiftskrav. Betaling av gammel forfalt gjeld skal aldri foretas i en insolvenssituasjon da dette vil være en urettmessig fordeling av kreditorene.

Fortsatt drift etter at insolvens har oppstått:

Det kan være grunnlag for videre drift også etter at insolvens har oppstått. Dette kan være tilfelle dersom:

  1. driften i seg selv fortsatt er lønnsom og bidrar til likviditet
  2. det er trolig at man kan få solgt virksomheten/betydelige eiendeler for mer enn det konkursboet vil kunne få solgt det for
  3. Virksomheten kan overdras til nytt firma med samme navn men med nytt org. nr. og samme eierstruktur
  4. det er sannsynlig at eierne eller eventuelle nye eiere vil skyte inn ny kapital som gjør selskapet solvent
  5. vesentlige verdier eller betydelige inntekter knyttet til prosjekter går tapt ved at selskapet melder oppbud
  6. Husk at en akkordløsning med kreditorene vil kunne være et alternativ til å melde oppbud. Kreditorene må i så fall gå med på en prosentvis reduksjon av gjelden. Akkord er regulert i konkursloven kapittel 5 og 6, der det skilles mellom frivillig akkord og tvangsakkord.

Oppbudsbegjæring:

Aksjeselskap – oppbudsbegjæring for AS skal fremsettes av styret, jf. aksjeloven § 6-18.
Ansvarlig selskap – oppbudsbegjæring for ansvarlig selskap (ANS/DA) må fremsettes av selskapsmøtet, jf. selskapsloven § 2-8 (1) jf § 2-37 (1) og § 3-6 jf. § 3-27.
Enkeltmannsforetak – oppbudbegjæring for enkeltmannsforetak fremsettes av innehaver personlig.
Oppbudsbegjæringer leveres i tingretten i det område virksomheten har sitt hjemsted. Vi anbefaler at man søker om å få begjæringen behandlet straks. Dersom oppbudsbegjæringen sendes pr post, må man være forberedt på oppmøte i retten/byfogdembetet på meget kort telefonisk varsel. I noen tilfeller vil retten kunne behandle begjæringen uten innkalling til rettsmøte, jf konkursloven § 70.

Vedlegg til oppbudsbegjæringen:

Som vedlegg til begjæring om oppbud må skyldneren gi retten:

en oppgave over eiendeler og gjeld, med angivelse av fordringshavernes navn, adresser og tilgodehavender og de sikkerheter som hefter for gjelden; dersom en fordringshaver har panterett eller annen tilsvarende sikkerhetsrett i skyldnerens eiendeler, må tidspunktet for så vel gjeldens som sikkerhetens stiftelse oppgis;
en redegjørelse for hvordan registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er innrettet
Styrevedtak/selskapsmøtevedtak
Firmaattest
De to første punktene er regulert i konkursloven § 66 annet ledd.

Sikkerhetsstillelse og ansvar for omkostningene:

Skyldner som selv begjærer oppbud er fritatt for sikkerhetsstillelse og ansvar for omkostningene, jf. konkursloven § 67 fjerde ledd og § 73 annet ledd.

Kontakt konkurs og bedrifts hjelp – Mobil: 45 10 15 56

Konkurs – Konkurshjelp – Konkurs råd – Firma rådgivning – Ferdigutfylt oppbudskjema for enkeltmannsselskap

Har du behov for et oppbudskjema og ikke hvet hvordan du fyller ut det. Så kan du laste det ned gratis her:

http://konkurs-okonomi-hjelp.no/Oppbudskjema_for_enkeltmannsselskap.doc

Driver du et enkeltmannsselskap er det ikke så strengere krav til formell behandling av din oppbud beslutning. Du trenger ikke behandle de i et styremøte/generalforsamling. Et ferdig utfylt eksempel fra virkeligheten kan lastes ned gratis ovenfor.

Husk at du som et enkeltmannselskap er på lik linje som en som går personlig konkurs. Husk å sjekke opp i forhold knyttet til særeie, eventuelle barn, felles eie m.m. Har du ikke særeie, bør den andre parten ta ut særeie.

Husk å rediger dokumentet og skjema med dine opplysninger. Legg ved en oppgave liste over eindeler og gjeld. Den kan være så enkel som mulig. I tillegg må du legge ved firmaattesten. Så er du klar til å dra ned til Skifteretten med dine papirer.

Trenger du hjelp vil jeg anbefalle å ta kontakt med:http://konkurs-okonomi-hjelp.no alternativt på tlf: 45 10 15 56

Kanskje finnes det muligheter for at du kan drive firmaet videreetter at du går konkurs. Men dette må gjennomgås før du melder oppbud. Hviste du at 80 % av bedrifter som melder oppbud, kan drive videre i et nytt firma?

Kontakt konkurs og bedrifts hjelp – Mobil: 45 10 15 56

Konkurs – Konkurs hjelp – Konkurs råd – Firma rådgivning – Gratis -Ferdig utfyldt oppbudskjema med Generalforsamlings protokoll – Klart til Bruk!

Har du behov for et oppbudskjema og ikke hvet hvordan du fyller ut det. Så kan du laste det ned gratis her:

konkurs-okonomi-hjelp.no/Oppbudskjema_aksjeselskap.doc

konkurs-okonomi-hjelp.no/Generalforsamlings_protokoll_Oppbud.doc

Driver du et Norsk AS er det strengere krav til formell behandling av din oppbud beslutning. Du må behandle de i et styremøte/generalforsamling. Et ferdig utfylt eksempel fra virkeligheten kan lastes ned gratis ovenfor.

Husk å rediger dokumentet og skjema med dine opplysninger. Legg ved en oppgave liste over eindeler og gjeld. Den kan være så enkel som mulig. I tillegg må du legge ved firmaattesten. Så er du klar til å dra ned til Skifteretten med dine papirer.

Trenger du hjelp vil jeg anbefalle å ta kontakt med: http://konkurs-okonomi-hjelp.no alternativt på tlf: 45 10 15 56

Kanskje finnes det muligheter for at du kan drive firmaet videreetter at du går konkurs. Men dette må gjennomgås før du melder oppbud. Hviste du at 80 % av bedrifter som melder oppbud, kan drive videre i et nytt firma?

Kontakt konkurs og bedrift hjelp – Mobil: 45 10 15 56

Konkurs – Konkurshjelp – Konkurs råd – Firma rådgivning – Hvordan melde oppbud

 

 

 

Som med alt annet er det viktig at man kontrollerer situasjonen. Det samme er det hvis man ønsker å gå konkurs (melde oppbud).

Står du i fare for å bli slått konkurs vil vi anbefalle deg at du slår deg selv konkurs for å beholde styringen og sist men ikke minst gir deg mulighet til å planlegge din konkurs.

Kontakt konkurs og bedrift hjelp direkte – Mobil: 45 10 15 56

Hva er grunnen til at du står i fare for å bli slåttkonkurs?
I de fleste tilfellene er det ubetalte skatter og avgifter som medfører at man kommer i faresonen. Av en eller annen grunn vil ikke skattemyndighetene gi bedrifter som har kommet ut å kjøre, mulighet til å hente seg inn igjen ved å innrømme en nedbetalingsordning.
Gir de deg en nedbetalingsordning er den ofte ulevelig. De har en stående politikk om at det ikke gis avdragsordninger på mer en 4 måneder og i noen
særtilfeller, maksimalt et år. De har ikke evne til a skjønne at ligger man etter med skatter og avgifter, kan det være andre grunner en at man bruker opp pengene på «vin, piker og sang.»

Kunder kan gå konkurs, svingninger i markedet,  utestående fordringer m.m. Andre ganger kan det være andre kreditorer som banker på dørene. Uansett, hvem det er som ønsker å slå deg konkurs for at du ikke har betalt/ ikke har penger å betale med. Må de bevies/dokumentere følgende forhold: